Towarzystwo

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej z siedzibą w Łasku, zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Nr KRS 0000198329.

Zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 5 marca 2004 roku jako stowarzyszenie o numerze Regon: 731020465 i NIP 8311506740, wcześniej zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń 8 Sądu Wojewódzkiego w Sieradzu, pierwotnie zarejestrowane jako Towarzystwo Przyjaciół Łasku dnia 21 czerwca 1978 roku.

Istotnych zmian w statucie Towarzystwo dokonało uchwałami Walnych Zebrań dnia 12 grudnia 2003 r. roku, dnia 14 października 2013 r. i dnia 28 listopada 2013 r.

Utworzone zostało na czas nieoznaczony, a nadzór nad nim sprawuje starosta powiatu łaskiego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi z dnia 24 stycznia 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej uzyskało status organizacji pożytku publicznego.