Cele Towarzystwa

Cele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

  1. Krzewienie miłości do ziemi łaskiej, popularyzacja jej historii i teraźniejszości oraz związanych z nią pozytywnych wydarzeń i ludzi.

  2. Pielęgnowanie i upowszechnianie miejscowych tradycji oraz zwyczajów kulturowych.

  3. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw członków Towarzystwa, także twórców i animatorów kultury – zarówno lojalnych jak i z zewnątrz – wzbogacających dziedzictwo kulturowe ziemi łaskiej.

  4. Współpraca z instytucjami i różnymi podmiotami gospodarczymi, mogącymi wspierać ekonomicznie działalność organizacji w celu ożywienia życia społecznego i kulturowego.

  5. Wspomaganie działalności z zakresu kultury, popularyzacji historii, tradycji i teraźniejszości ziemi łaskiej, w tym pozytywnych wydarzeń i ludzi.

  6. Rozwój świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej.