Statut Towarzystwa

Statut Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

Tekst jednolity

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej – zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem” – jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowy.

§ 2. 1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łask.

2. Podstawowym terenem działalności Towarzystwa jest miasto i gmina Łask oraz gminy ościenne, historycznie związane z terytorium określonym w tytule Towarzystwa jako Ziemia Łaska.

3. Terenem zainteresowania Towarzystwa są te wszystkie miejsca i osoby w kraju i za granicą, które historycznie, geograficznie i ekonomicznie związane są – lub były – z Ziemią Łaską.

§ 3. 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Działalność Towarzystwa jest działalnością pożytku publicznego, jest działalnością społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych w zakresie:

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

1)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3)turystyki i krajoznawstwa .

  3. Towarzystwo jest organizacją pozarządową niedziałającą w celu osiągnięcia zysku.

  4. Działalność Towarzystwa jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

5. Czas utworzenia Towarzystwa jest nieoznaczony.

6. Towarzystwo używa:

1) podłużnej pieczątki z nazwą Towarzystwa i adresem;

2) okrągłej pieczęci z napisem w otoku „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej” i znakiem Towarzystwa, o którym mowa w § 16;

3) znaku Towarzystwa, który opisany jest w § 16, a jego wizerunek zawiera załącznik do statutu.

 

Rozdział 2

Cele Towarzystwa

§ 4. Celem Towarzystwa jest:

1)krzewienie miłości do Ziemi Łaskiej, popularyzacja jej historii i teraźniejszości oraz związanych z nią pozytywnych wydarzeń i ludzi;

2)pielęgnowanie i upowszechnianie miejscowych tradycji oraz zwyczajów kulturowych;

3)inicjowanie i wspieranie inicjatyw członków towarzystwa, także twórców i animatorów kultury – zarówno lokalnych jak i z zewnątrz – wzbogacających dziedzictwo kulturowe Ziemi Łaskiej;

4)współpraca z instytucjami i różnymi podmiotami gospodarczymi, mogącymi wspierać ekonomicznie działalność Towarzystwa w celu ożywienia życia społecznego i kulturowego;

5)wspomaganie działalności w zakresie kultury, popularyzacji historii, tradycji i teraźniejszości Ziemi Łaskiej, w tym pozytywnych wydarzeń i ludzi;

6)rozwój świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej.

  § 4a. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1) organizację, promocję i zarządzanie imprezami takimi jak: targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania;

2) wydawanie katalogów, materiałów reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki i pozostałych wyrobów drukowanych;

  3) wspieranie inicjatyw społecznych poprzez edukację, gromadzenie funduszy itp.;

       4) agitowanie do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej;

       5) konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych;

       6) przyznawanie dotacji na cele i działania określone w statucie Towarzystwa;

       7) wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji w formie drukowanej.

§ 4b. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie działań wymienionych w

         § 4a pkt 1,2, 3, 4, 5, 6.

§ 4c. Towarzystwo prowadzi odpłatną działalność w zakresie działań wymienionych w § 4a pkt 7.

 

Rozdział 3

Metody, sposoby i środki działania

§ 5. 1. Towarzystwo inspiruje i wspiera inicjatywy twórcze podejmowane w celu popularyzacji kultury, pielęgnowania tradycji i upowszechniania wiedzy związanej z Ziemią Łaską. Szczególną troską Towarzystwa jest tworzenie i funkcjonowanie izb regionalnych i Muzeum Historii Łasku, zapewnienie środków na konserwację przekazywanych i pozyskanych eksponatów.

2. Towarzystwo wydaje samodzielnie i wspomaga podmioty oraz osoby wydające dzieła kulturalne oraz prace naukowe inspirowane kulturą Ziemi Łaskiej.

3. Towarzystwo organizuje festiwale, konkursy, przeglądy, sympozja naukowe, konferencje, zjazdy, spotkania autorskie, wystawy i inne imprezy promujące miejscową kulturę.

4. Towarzystwo przyznaje wyróżnienie honorujące osobę lub instytucję o nazwie „Zasłużony dla Ziemi Łaskiej”.

5. Towarzystwo współpracuje z instytucjami i osobami wspomagającymi działania Towarzystwa.

6. Towarzystwo utrzymuje kontakty z osobami posiadającymi dorobek kulturalny i naukowy, przebywającymi poza Ziemią Łaską, ale utożsamiającymi się z nią.

7. Towarzystwo może nawiązywać współpracę z zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi.

 

Rozdział 4

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6. 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających, honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawioną praw publicznych.

3. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Towarzystwa po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Członkiem wspierającym uznaje się osobę fizyczną lub prawną, wspierającą materialnie działalność Towarzystwa.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.

§ 7. 1. Członkowie zwyczajni wstępują do Towarzystwa deklarując własnoręcznym podpisem zgodę na czynne realizowanie celów.

2. Decyzję o uznaniu osoby fizycznej lub prawnej członkiem wspierającym podejmuje Zarząd. Osoba prawna działa poprzez swego przedstawiciela.

3. Członków honorowych proponuje Zarząd Towarzystwa, a zatwierdza Walne Zebranie Członków podjęciem uchwały.

4. Członkowie honorowi i wspierający nie płacą składek członkowskich.

§ 8. 1. Decyzje o skreśleniu z list członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd Towarzystwa.

2. Decyzję o skreśleniu z członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie.

3. Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z towarzystwa ( rezygnacja na piśmie),

2) wykluczenia przez prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego,

3) skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,

4) śmierci,

5) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

6) likwidacji Towarzystwa.

§ 9. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo do:

a)czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

b)zgłaszania propozycji dotyczących działalności Towarzystwa,

c)korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa.

§ 10. Obowiązkiem członków Towarzystwa jest aktywne i pozytywne działanie dla jego dobra.

 

Rozdział 5

Władze Towarzystwa

§ 11. 1. Władzami Towarzystwa są:

a)Walne Zebranie sprawujące władzę uchwałodawczą,

b)Zarząd,

c)Komisja Rewizyjna,

d)Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne, ogłaszane członkom przynajmniej na 14 dni przed jego terminem. Walne zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd, co roku. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek przynajmniej połowy członków Towarzystwa, w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie programu działania Towarzystwa,

b) rozliczanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,

c) wybór Przewodniczącego Towarzystwa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

d) uchwalenie wysokości składki członkowskiej,

e) ustalenie członkostwa honorowego,

f) uchwalenie budżetu Towarzystwa.

5. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków Towarzystwa. W razie braku przewidzianej liczby członków Walnego Zebrania, odbywa się ono w drugim terminie. Uchwały podejmowane w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych do glosowania.

§ 12. 1. Zarząd Towarzystwa jest organem zarządzającym, którego członkowie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2.Skład Zarządu tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz 3 do 5 członków.

3. Spotkania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

4. Wszystkie decyzje Zarządu podejmowane są kolegialnie przez cały skład zwykłą większością głosów i noszą formę uchwały.

5. Zarząd może korzystać ze współpracy, doradztwa i pomocy osób oraz podmiotów gospodarczych spoza Towarzystwa.

6. Zadaniem Zarządu jest:

- realizacja uchwał Walnego Zebrania,

- kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,

- podejmowanie decyzji dotyczących finansów Towarzystwa,

- planowanie działalności Towarzystwa,

- zwoływanie walnych zebrań,

- przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa.

7. Przewodniczący zarządu reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.

§ 13. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie organu kontroli:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

2. Skład Komisji Rewizyjnej tworzą: przewodniczący, sekretarz, członek.

3. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa, w szczególności jego działalność finansową oraz opłacanie składek członkowskich.

4. Komisja przedkłada raport ze swej działalności na Walnym Zebraniu Towarzystwa.

5. Komisja dokonuje czynności kontrolnych dwa razy do roku.

§ 14.1. Sąd Koleżeński wybrany zostaje na Walnym Zebraniu.

2. Skład Sądu Koleżeńskiego tworzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.

3. Do zakresu działań Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie spraw spornych członków Towarzystwa dotyczących działalności związanej z Towarzystwem.

4. Wnioski do Sądu Koleżeńskiego składane są bezpośrednio przez członków Towarzystwa.

5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Zarządu.

§ 14 a.1. W razie zmniejszenia się składu organów Towarzystwa wymienionych w § 11 ust. 1 lit. b, c, d w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji, dokonanej przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

2. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział 6

Majątek Towarzystwa

§ 15.1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, wpływów z działalności statutowej i ofiarności publicznej oraz dotacji.

3. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu, działający łącznie.

5. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15 a. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 7

Znak Towarzystwa

§ 16. Godłem Towarzystwa jest korab wpisany do okręgu, okolony napisem Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej.

Opis herbu: złoty korab ze stylizowanym masztem okręconym linami okrętowymi; dziób i rufę korabia ozdabiają głowy lwów.

Wizerunek znaku zawiera załącznik do statutu.

 

Rozdział 8

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 17. 1. Uchwalenia i zmiany statutu Towarzystwa dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów.

2. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie określa likwidatora, sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.