Walne Zebranie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zwołuje Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 11 lipca 2022 (poniedziałek) o godz. 17,00, które odbędzie się w Muzeum Historii Łasku, Łask pl. 11 Listopada 7.
W przypadku braku kwalifikowanej liczby członków, odbędzie się w drugim terminie, w tym samym miejscu i tego samego dnia o godz. 17,30

Proponowany porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie regulaminu Zebrania - podjęcie uchwały.
4. Informacja o działalności Towarzystwa w 2021 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. TPZŁ.
6. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2021.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja.
9. Zatwierdzenie:
a) sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2021 r.
b) rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego Towarzystwa za 2021 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa.
11. Uchwalenie budżetu i programu działania Towarzystwa na 2022 rok.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie Zebrania.

Przewodniczący Zarządu TPZŁ
Sławomir Tralewski