Walne Zebranie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zwołuje Walne Zebranie Towarzystwa 4 października 2021 r. o godz. 17.30, które odbędzie się w Czytelni dla dorosłych Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, ul. 9 Maja 6.

W przypadku braku quorum, Zebranie rozpocznie się o godzinie 18, Przed Walnym Zebraniem, od godziny 17,00 można będzie wpłacić składki członkowskie, zapoznać się z projektami uchwał oraz sprawozdaniem
Zarządu z działalności Towarzystwa w okresie kadencji. Z ww. materiałami można się zapoznać na stronie internetowej Towarzystwa tpzl.lask.pl od 28 września br.

Porządek Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej | 4 października 2021 r.
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania.
5. Sprawozdanie zarządu z działalności Towarzystwa w okresie kadencji.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybór władz Towarzystwa:
1) podjęcie decyzji o sposobie głosowania,
2) podjęcie uchwały o liczbie członków Zarządu,
3) wybór komisji skrutacyjnej,
4) wybór przewodniczącego Zarządu,
5) wybór pozostałych członków Zarządu,
6) wybór Komisji Rewizyjnej,
7) wybór Sadu Koleżeńskiego.
11. Przerwa na ukonstytuowanie się władz Towarzystwa.
12. Ogłoszenie wyników pierwszych posiedzeń: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Towarzystwa na lata 2021-2025.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zakończenie Zebrania.