Walne Zebranie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zwołuje Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, które odbędzie się w Muzeum Historii Łasku, pl. 11 Listopada 7.
W przypadku braku kwalifikowanej liczby członków, odbędzie się w drugim terminie, w tym samym miejscu i tego samego dnia o godz. 17.30

Proponowany porządek Zebrania:
1.    Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3.    Przyjęcie regulaminu Zebrania -  podjęcie uchwały.
4.    Informacja o  działalności Towarzystwa.
5.    Sprawozdanie finansowe za 2018 r. TPZŁ.
6.    Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2018.
7.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8.    Dyskusja.
9.    Zatwierdzenie:
a)    sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2018 r.
b)    rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego Towarzystwa za 2018 r.
10.    Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa.
11.    Uchwalenie budżetu i programu działania Towarzystwa na 2019 rok.
12.    Zapytania i wolne wnioski.
13.    Zakończenie Zebrania.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2018 rok,  projekty uchwał oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok do wglądu u sekretarza Towarzystwa – Lidii Olszewskiej, w siedzibie Muzeum Historii Łasku pl. 11 Listopada 7 (wtorek – piątek w godz. 9.00 – 17.00) oraz przed zebraniem.