Walne Zebranie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zwołuje Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17,00, które odbędzie się w Muzeum Historii Łasku, pl. 11 Listopada 7.

W przypadku braku kwalifikowanej liczby członków, odbędzie się w drugim terminie, w tym samym miejscu i tego samego dnia o godz. 17,30

Proponowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie regulaminu Zebrania -  podjęcie uchwały.
 4. Informacja o bieżącej działalności Towarzystwa.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. TPZŁ.
 6. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2017.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Zatwierdzenie:
 1. sprawozdania finansowego Towarzystwa za 2017 r.
 2. rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego Towarzystwa za 2017 r.
 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa.
 2. Uchwalenie budżetu Towarzystwa na 2018 rok.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zakończenie Zebrania.

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa za 2017 rok oraz 4 projekty uchwał do wglądu u sekretarza Towarzystwa – Lidii Olszewskiej, w siedzibie Muzeum Historii Łasku pl. 11 Listopada 7 (wtorek – piątek w godz. 9,00 – 17,00) oraz przed zebraniem.