Walne Zebranie Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej zwołuje Walne Zebranie Towarzystwa w dniu 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17,30, które odbędzie się w Muzeum Historii Łasku, pl. 11 Listopada 7.

W przypadku braku kwalifikowanej liczby członków, odbędzie się w drugim terminie w tym samym miejscu i tego samego dnia o godz. 18,00

            Proponowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie regulaminu Zebrania.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
 5. Informacja o bieżącej działalności Towarzystwa.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Towarzystwa za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2016 i rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego Towarzystwa za 2017 rok. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa.
 9. Uchwalenie budżetu Towarzystwa na 2017 rok.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie Zebrania.

Przed zebraniem będzie można wpłacić składkę członkowską za bieżący rok w wysokości 24 zł (ewentualnie też za okres ubiegły).

Składki członkowskie można także wpłacić w Banku Spółdzielczym w Poddębicach Oddział w Łasku, ul. Kościuszki 24  na konto Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łaskiej

53 9263 0000 0503 9273 2005 0101.